1196 - Uwch Gyfieithydd / Senior Welsh Translator

1
Wales
Cardiff , Colwyn Bay , Swansea
Home Based
E.
Permanent
Full Time
£31,575 - £40,745

Uwch Gyfieithydd / Senior Welsh Translator
Starting salary/Cyflog cychwynnol: £31,575 p.a.
Grade/Gradd: E
Location/Lleoliad: Wales/Cymru
Home Based – Gweithio o adref

Details:

Mae CITB yn awyddus i recriwtio cyfieithydd profiadol i weithio gyda’n Cynghorydd Polisi Iaith Gymraeg a’r tîm ehangach yng Nghymru. Hon yw’r unig rôl sydd wedi’i neilltuo’n benodol i gyfieithu yn y sefydliad, felly, bydd disgwyl i chi gyflawni cyfieithiadau i safon uchel ac yn aml, bydd rhai ohonynt yn dechnegol eu natur. Yn ogystal â rheoli eich llwyth gwaith eich hun ar gyfer ceisiadau cyfieithu, byddwch hefyd yn gyfrifol am oruchwylio’r berthynas o ddydd i ddydd gyda’n hasiantaeth gyfieithu allanol i sicrhau bod yr holl ofynion cyfieithu’n cael eu cyflawni’n brydlon ac yn gywir.

Mae’r gofynion hanfodol yn cynnwys:

 • Profiad blaenorol o gyfieithu’n broffesiynol
 • Profiad o ddefnyddio meddalwedd cof cyfieithu, Trados yn ddelfrydol
 • Meddu ar aelodaeth sylfaenol Cymdeithas Cyfieithwyr Cymru neu fod yn barod i weithio tuag ati
 • Dealltwriaeth hyderus o nodweddion naturiol, gramadeg a chystrawen y Gymraeg a’r Saesneg
 • Profiad o negodi terfynau amser sy’n addas i bob parti a gweithio’n effeithlon yn unol â'r rhain
 • Profiad o gyfathrebu’n effeithiol â chydweithwyr mewnol ac allanol ar bob lefel
 • Profiad o weithio’n annibynnol a chynllunio eich gwaith eich hun
 • Profiad o weithio dan bwysau ac o fewn amserlenni tynn, a blaenoriaethu gwaith yn unol â hynny
 • Deall TG a meddu ar wybodaeth ymarferol dda am becynnau Microsoft Office
 • Bod yn frwdfrydig dros y Gymraeg a’i pherthnasedd a’i phwysigrwydd yn y sector cyhoeddus

Budd-daliadau:

 • 25 diwrnod o wyliau y flwyddyn (+ 8 gŵyl banc/cyhoeddus)
 • Trefniadau gweithio hyblyg fel gweithio o adre
 • Buddiannau hyblyg gan gynnwys prynu/gwerthu gwyliau, talebau gofal plant, seiclo i'r gwaith ac yswiriant
 • Cynllun pensiwn
 • Gostyngiadau i weithwyr
 • Gwobrau gwasanaeth hir
 • Cynllun cydnabyddiaeth CITB
 • Rhaglen cymorth gweithwyr

CITB are looking to recruit an experienced translator to work with our Welsh Language Policy Advisor and the wider Wales-based team. This role is the only dedicated translator in the organisation and therefore, you would be expected to carry out translations to a high standard, some of which will be technical in nature. As well as managing your own workload of translation requests, you will also be responsible for overseeing the day-to-day relationship with our external translation agency to ensure that all translation requirements are fulfilled timely and accurately.

Essential requirements include:

 • A track record of translating in a professional capacity
 • Experience of using translation memory software, preferably Trados
 • Either possess basic membership of the Association of Welsh Translators and Interpreters or be willing to work towards it
 • Possess a confident understanding of the natural characteristics, grammar and syntax of the Welsh and English languages
 • Experience of negotiating deadlines suitable to all parties and working efficiently within them
 • Experience of communicating effectively with internal and external colleagues at all levels
 • Experience of working independently and planning own work
 • Experience of working under pressure and to tight deadlines and prioritising work accordingly
 • Be IT literate have a good working knowledge of the Microsoft Office packages
 • Possess an enthusiasm for the Welsh language and its relevance and importance in the public sector

Benefits:

 • 25 days holiday per year (+ 8 bank/public holidays)
 • Flexible working arrangements like working from home
 • Flexible benefits including buying/selling holidays, childcare vouchers, cycle to work and insurance
 • Pension scheme
 • Employee discounts
 • Long service awards
 • CITB recognition scheme
 • Employee assistance programme

Essential past experience/skills  

Profiad blaenorol o gyfieithu’n broffesiynol
Sgiliau cyfathrebu rhagorol, yn ysgrifenedig ac ar lafar yn y Gymraeg a’r Saesneg

A track record of translating in a professional capacity
Excellent communication skills, both written and oral in English and Welsh


Contact and additional information:


Os ydych am sgwrs ynglyn â’r rôl, cysylltwch â Helen Jones

If you’d like a chat about the role, please contact Helen Jones

Helen.jones2@citb.co.uk - 07787005811

Ar gyfer ymholiadau cyffredinol ynghylch eich cais, cysylltwch â'n gwasanaethau cyswllt cwsmeriaid CITB-recruitment-enquiries@gov.sscl.com  or 0345 241 5364.

For general queries regarding your application, please contact our customer contact services CITB-recruitment-enquiries@gov.sscl.com  or 0345 241 5364.

Experience in translating in a professional capacity

07/10/2022, 23:55 hours

TBC
Find out about our Behavioural competency framework and CITB's values.